Sunday, May 24, 2020

बातें इरु की - 1

मम्मा - व्हाट इज नानूज नेम?
इरु - बिजय
मम्मा - व्हाट इज नानीज नेम?
इरु - आनीटा
मम्मा - व्हाट इज दादीज नेम?
इरु - नेनु
मम्मा - व्हाट इज दादाज नेम?
इरु - उम्म
मम्मा - उदय 
इरु - पुदय
मम्मा - नो इट्स उदय
इरु - पुदय
मम्मा - से उ
इरु - उ
मम्मा - दय
इरु - दय
मम्मा - उदय
इरु - पुदय

1 comment: